Live Election Results

November 3, 2015

Official results from the Virginia Department of Elections


19 Democrats

Republicans 210 change
0 change
(Incumbent) Dem GOP Other Precincts
D1 (Miller) 59.43% 40.57% 0.00% 100%
D6 (Lewis) 59.52% 40.48% 0.00% 100%
D16 (Dance) 74.00% 0.00% 26.00% 100%
D21 (Edwards) 51.00% 42.59% 6.41% 100%
D29 (Colgan) 53.85% 46.15% 0.00% 100%
D30 (Ebbin) 78.59% 0.00% 21.41% 100%
D31 (Favola) 62.38% 37.62% 0.00% 100%
D33 (Wexton) 56.69% 43.31% 0.00% 100%
D35 (Saslaw) 75.59% 0.00% 24.41% 100%
D36 (Puller) 60.64% 39.36% 0.00% 100%
D37 (Marsden) 55.49% 44.51% 0.00% 100%
D39 (Barker) 54.01% 45.99% 0.00% 100%
(Incumbent) Dem GOP Other Precincts
D2 (Locke) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D5 (Alexander) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D9 (McEachin) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D18 (Lucas) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D25 (Deeds) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D32 (Howell) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D34 (Petersen) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
(Incumbent) Dem GOP Other Precincts
D3 (Norment) 30.29% 69.71% 0.00% 100%
D7 (Wagner) 45.80% 54.20% 0.00% 100%
D8 (McWaters) 41.05% 58.95% 0.00% 100%
D10 (Watkins) 47.17% 49.83% 3.00% 100%
D11 (Martin) 36.26% 63.74% 0.00% 100%
D12 (Stosch) 38.02% 57.72% 4.26% 100%
D13 (Black) 47.62% 52.38% 0.00% 100%
D17 (Reeves) 37.82% 62.18% 0.00% 100%
D19 (Smith) 30.86% 64.95% 4.18% 100%
D20 (Stanley) 42.02% 57.98% 0.00% 100%
D26 (Obenshain) 31.11% 68.89% 0.00% 100%
(Incumbent) Dem GOP Other Precincts
D4 (McDougle) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D14 (Cosgrove) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D15 (Ruff) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D22 (Garrett) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D23 (Newman) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D24 (Hanger) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D27 (Vogel) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D28 (Stuart) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D38 (Chafin) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D40 (Carrico) 0.00% 100.00% 0.00% 100%

Republican win

Republican leading

Democratic win

Democrat leading

Independent win

Made possible through support from:

Appalachain Power
Altria